Matematyka
Zestaw zadań IV, profil podstawowy
Zadanie 1
Dla jakich wartości parametru a funkcja ma minimum w punkcie należącym do dziedziny funkcji .
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2
Różnica między czwartym i pierwszym wyrazem pewnego ciągu geometrycznego wynosi -14, suma trzech pierwszych wyrazów tego ciągu jest równa 28. Niech . Oblicz .
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3
W trapez równoramienny, którego obwód wynosi 16, a długość przekątnej 5, wpisano okrąg. Oblicz długość promienia tego okręgu, długość promienia okręgu opisanego na tym trapezie oraz pole tego trapezu.
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4
Styczna do wykresu w punkcie A jest równoległa do stycznej do wykresu funkcji w punkcie B. Podaj współrzędne punktów A i B wiedząc, że ich odcięte są równe. Jaka jest odległość między tymi stycznymi?
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5
Dany jest zbiór ośmiu punktów, które są wierzchołkami sześcianu o krawędzi a. Losujemy z tego zbioru cztery punkty. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosowane punkty są wierzchołkami czworościanu foremnego. Oblicz też objętość takiego czworościanu.
Zobacz rozwiązanie
-
inne tematy | strona główna