Język polski na egzaminie maturalnym 2008


Komunikat dyrektora CKE z dnia 12.09.2007 r. na temat wpływu zmiany podstawy programowej z języka polskiego na treść egzaminów zewnętrznych w latach 2008 i 2009

Lista lektur obowiązkowych zawarta w nowej podstawie programowej, wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU nr 157, poz. 1100), będzie wprowadzana stopniowo, od pierwszej klasy danego etapu kształcenia.

Egzaminy zewnętrzne:
  • sprawdzian w klasie VI,
  • egzamin gimnazjalny i
  • egzamin maturalny z języka polskiego
mogą odwoływać się do nowo wprowadzanych lektur dopiero w roku szkolnym 2009/2010.


W związku z tym informujemy, że na egzaminach zewnętrznych w 2008 i 2009 roku obowiązuje dotychczasowa lista lektur.

Informujemy przy okazji, że wydawnictwa edukacyjne zobowiązały się do końca września umieścić na swoich stronach internetowych tytuły tych dzieł literackich (wpisanych na listę lektur obowiązkowych), które autorzy podręczników proponują omawiać w pierwszych klasach danego etapu edukacyjnego. Zapowiedziano też publikację propozycji planów wynikowych (rozkładów materiału), obejmujących zmiany lekturowe.


Zobacz również: informator z języka polskiego na maturę 2008

powrót | strona główna