MATURA 2007
Egzamin maturalny w roku szkolnym 2006/2007

Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Do egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, i technikum uzupełniającego jeden raz w ciągu roku szkolnego
 • w okresie od maja do lipca.

  Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu.
  Harmonogram matury 2007 znajdziesz na naszych stronach tutaj »

  Egzamin składa się z dwóch części:

  ustnej
 • ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny
  pisemnej
 • ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej.


  CZĘŚĆ USTNA
  oceniana w szkole, obejmuje przedmioty:
  obowiązkowe: dodatkowe:
  język polski
 • zdawany na jednym poziomie określonym w standardach

  język obcy nowożytny zdawany na poziomie podstawowym albo rozszerzonym (absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybiorą jako obowiązkowy drugi język wykładowy
 • zdają go na jednym poziomie określonym w standardach)

  język mniejszości narodowej (dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) zdawany na jednym poziomie określonym w standardach
 • język obcy nowożytny – inny niż wybrany jako obowiązkowy – zdawany na poziomie rozszerzonym

  język mniejszości etnicznej
 • zdawany na jednym poziomie określonym w standardach

  język regionalny –kaszubski – zdawany na jednym poziomie określonym w standardach
 • CZĘŚĆ PISEMNA
  oceniana przez egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, obejmuje przedmioty:
  obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym: dodatkowe zdawane na poziomie rozszerzonym:
  język polski

  język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako obowiązkowy w części ustnej)

  jeden przedmiot wybrany spośród następujących:
  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia
  • geografia
  • historia
  • historia muzyki
  • historia sztuki
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie
  • wiedza o tańcu
  język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości

  jeden, dwa lub trzy przedmioty wybrane spośród następujących (inne niż wybrane jako obowiązkowe):
  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia
  • geografia
  • historia
  • historia muzyki
  • historia sztuki
  • informatyka
  • język grecki i kultura antyczna
  • język łaciński i kultura antyczna
  • język mniejszości etnicznej
  • język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako dodatkowy w części ustnej)
  • język regionalny – kaszubski
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie
  • wiedza o tańcu
  Język obcy nowożytny można zdawać z następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, słowacki, szwedzki i włoski  Informacje dodatkowe
  • Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
  • Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu:
   • wstępną w terminie do 30 września,
   • ostateczną w terminie do 20 grudnia.
  • W deklaracji zdający podpisuje oświadczenie, o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.
  • Osoba, ubiegająca się o prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, musi złożyć do 15 października dyrektorowi szkoły wniosek o dostosowanie warunków i formy egzaminu. Do wniosku o dostosowanie trzeba dołączyć:
   • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, wydaną nie wcześniej niż cztery lata przed terminem egzaminu i nie później niż 30 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin maturalny
   • lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
   • lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
   • lub zaświadczenie lekarskie.
  • Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza 12 miesięcy przed terminem egzaminu szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego.
  • Za dostosowanie warunków do potrzeb absolwentów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły)
  • Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady. Zaświadczenie musi być dostarczone przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu.
  • Wykaz olimpiad przedmiotowych dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza, nie później niż na 2 lata przed terminem egzaminu maturalnego.
  • Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, złożone z dwóch nauczycieli danego przedmiotu, z których jeden będący egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów danego przedmiotu pełni rolę przewodniczącego, W skład zespołu nie mogą wchodzić nauczyciele, którzy w ostatnim roku uczyli danego zdającego, a ponadto przynajmniej jeden z nich powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce.
  • Część pisemną egzaminu maturalnego przeprowadzają zespoły nadzorujące przebieg egzaminu maturalnego w poszczególnych salach. Co najmniej jeden nauczyciel w zespole powinien być zatrudniony w innej szkole lub w placówce. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających.
  • Listę tematów z języka polskiego w części ustnej, a w przypadku szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej - także listę tematów z języka danej mniejszości lub grupy etnicznej - przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Listy te mogą uwzględniać tematy zaproponowane przez uczniów (słuchaczy).
  • Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisję egzaminacyjne.
  • W części pisemnej zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych przygotowują, w porozumieniu z CKE, okręgowe komisje egzaminacyjne, a zestaw do przeprowadzenia egzaminu w danym roku ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są jednakowe w całej Polsce.
  • Wyniki egzaminu ustnego i pisemnego wyrażone są w skali procentowej.
  • Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli:
   • w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.
   • z jednego przedmiotu obowiązkowego, w części ustnej albo części pisemnej, nie uzyskał 30% punktów, ale ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej uzyskał średnią co najmniej 30% punktów. Przepis ten nie odnosi się do tej osoby, której egzamin z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub części pisemnej został unieważniony, lub która nie przystąpiła do egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub części pisemnej.
  • Absolwent, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu bądź zdał egzamin z przedmiotów dodatkowych otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.
  • Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej.
  • Wyniki egzaminu z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego ale są odnotowywane na świadectwie dojrzałości.
  • Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu (przedmiotów) w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu części pisemnej egzaminu
  • Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu pisemnego z danego przedmiotu lub przedmiotów na poziomie rozszerzonym i po raz pierwszy otrzymają świadectwo dojrzałości, na świadectwie oprócz wyniku uzyskanego z egzaminu na poziomie rozszerzonym, będą mieli odnotowany wynik egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów na poziomie podstawowym, z wyjątkiem informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka greckiego i kultury antycznej oraz języka kaszubskiego. Wynik ten zostanie ustalony na podstawie tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia z dn. 8 września 2006 r.
  • W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego w części ustnej lub części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu zdający otrzymuje wynik "0%".
  • Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku:
   • stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu,
   • stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu,
   • stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej,
   • zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu (w tej sytuacji zdającemu nie odnotowuje się wyniku "0" na świadectwie dojrzałości).
  • W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zdający może zdawać egzamin w dodatkowym terminie ogłoszonym przez dyrektora CKE w pierwszym tygodniu czerwca.
  powrót | strona główna