Matematyka - informacje o egzaminie - matura 2008


Młodzież, która przystąpi do egzaminów w roku szkolnym 2007/2008, była uczona według programów nauczania uwzględniających treści starej podstawy programowej. Obowiązująca od 1 września br. nowa podstawa programowa z matematyki różni się zakresem treści dla poszczególnych etapów kształcenia od podstawy programowej obowiązującej wcześniej.

Dlatego w roku szkolnym 2007/2008 nie będą sprawdzane na egzaminach zewnętrznych wskazane poniżej tematy:


 Poziom egzaminu 

 Treści nauczania

Sprawdzian w klasie VI Procenty. Przykłady przyporządkowań; zaznaczanie punktów o danych współrzędnych i odczytywanie współrzędnych punktów na płaszczyźnie. Przykłady odbić lustrzanych; oś symetrii figury. Kąty wierzchołkowe; kąty przyległe. Ostrosłupy - ich siatki i  modele. Walce, stożki, kule - rozpoznawanie w  sytuacjach praktycznych.
Egzamin gimnazjalny Przykłady liczb niewymiernych. Wzory skróconego mnożenia. Interpretacja geometryczna układu równań liniowych z dwiema niewiadomymi. Kąt środkowy i  kąt wpisany oparte na tym samym łuku. Przykłady przekształceń geometrycznych. Proste równoległe przecięte trzecią prostą. Twierdzenie Talesa. Wzajemne położenie prostej i  okręgu; prosta styczna. Równoległość i  prostopadłość w przestrzeni.
Egzamin maturalny z matematyki - poziom podstawowy Podstawowe pojęcia rachunku zdań. Potęgi o wykładniku niewymiernym. Logarytmy; podstawowe własności logarytmów. Dzielenie wielomianów, twierdzenie Bézouta. Definicja ogólna funkcji homograficznej i  jej własności. Sposoby rozwiązywania nierówności z funkcją homograficzną. Przekształcenia wykresów funkcji liczbowych: y=-f(x), y= f(-x). Twierdzenie o okręgu wpisanym w czworokąt i okręgu opisanym na czworokącie. Opis półpłaszczyzny za pomocą nierówności. Miara łukowa kąta. Definicje funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta. Wykresy funkcji trygonometrycznych. Funkcja wykładnicza.
Równania trygonometryczne; sin x=a, cos x=a, tg x= a,
dla 0o < x <90o.
Równanie okręgu  (x-a)+ (y-b)2= r2  . Wzory dotyczące permutacji, kombinacji, wariacji z powtórzeniami i bez powtórzeń.
Egzamin maturalny z matematyki - poziom rozszerzony Twierdzenie o rozkładzie liczby naturalnej na czynniki pierwsze. Wzór (a - 1)(1 + a +...+ an-1) = an -1. Indukcja matematyczna. Różnowartościowość funkcji. Funkcje parzyste, nieparzyste, okresowe. Dwumian Newtona. Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne. Nierówności trygonometryczne. Wzory redukcyjne. Przykłady ciągów zdefiniowanych rekurencyjnie. Pojęcie granicy ciągu. Obliczanie granic ciągów. Suma szeregu geometrycznego. Pojęcie funkcji ciągłej. Pojęcie pochodnej. Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej. Obliczanie pochodnych wielomianów i funkcji wymiernych. Związek pochodnej z istnieniem ekstremów i   z monotonicznością funkcji. Zastosowanie pochodnej do rozwiązywania problemów praktycznych. Przykłady przekształceń geometrycznych: obrót. Twierdzenie o związkach miarowych między odcinkami stycznych i siecznych. Wielościany foremne. Rzut prostokątny na płaszczyznę. Prawdopodobieństwo warunkowe. Wzór na prawdopodobieństwo całkowite. Niezależność zdarzeń. Schemat Bernoullego. Twierdzenie o  trzech prostych prostopadłych.Dodatkowe informacje:Na egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2007/2008 obowiązują dotychczasowe standardy wymagań egzaminacyjnych w zakresie zgodnym z nową podstawą programową z matematyki, z uwzględnieniem treści powyższego komunikatu.

W dodatkowym komentarzu dyrektor CKE opisuje rolę podstawy programowej z matematyki w kontekście wymagań egzaminacyjnych.

Ograniczenie zakresu treści nie oznacza obniżenia wymagań egzaminacyjnych. Przeciwnie - ma służyć zwiększeniu efektywności kształcenia matematycznego w szkole, ukazywanej m.in. poprzez wyniki egzaminów zewnętrznych. Szerzej o tym pisze w swoim komentarzu prof.  Zbigniew Marciniak, przewodniczący zespołu ekspertów, który przygotował propozycje zmian w podstawie programowej i standardach wymagań egzaminacyjnych.

powrót | strona główna