Istotne zmiany w maturze od 2007 roku
Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


Tak było do tej pory A tak będzie
POZIOMY EGZAMINU PISEMNEGO
 • egzamin pisemny z przedmiotów obowiązkowych zdawany był na poziomie:
  - podstawowym (PP), albo
  - podstawowym i rozszerzonym (PP+PR)
  zawsze należało przystępować do egzaminu na poziomie podstawowym
 • przedmiot dodatkowy zdawany był na poziomie podstawowym i rozszerzonym (PP+PR), w niektórych przedmiotach tylko na poziomie rozszerzonym (PR)
 • maturzysta może zdawać egzamin pisemny z przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,
 • przedmiot dodatkowy zdaje tylko na poziomie rozszerzonym
CZAS TRWANIA EGZAMINU PISEMNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
 • w zależności od przedmiotu
 • na poziomie PP+PR - suma czasu na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • w zależności od przedmiotu
 • dłuższy czas trwania egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym, arkusz egzaminacyjny jest uzupełniony o treści i typy zadań, które do tej pory występowały na poziomie podstawowym
DEKLARACJA
 • deklaracja do 30 września
 • prawo do zmian w deklaracji: na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia egzaminu pisemnego, o ile nie naruszało to harmonogramu.
 • deklaracja wstępna do 30 września
 • deklaracja ostateczna do 20 grudnia
  W deklaracji ostatecznej, złożonej do 20 grudnia, nie ma już możliwości dokonywania żadnych zmian.
OPINIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
wydana przez poradnię nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym odbywał się egzamin i nie wcześniej niż 2 lata przed egzaminem wydana przez poradnię nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin i nie wcześniej niż 4 lata przed egzaminem
ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY
zespół co najmniej 3-osobowy:
 • przewodniczący - egzaminator danego przedmiotu wpisany do ewidencji prowadzonej przez OKE,
 • dwóch nauczycieli (jako członkowie), specjaliści z tego przedmiotu, z zakresu którego odbywał się egzamin,
 • co najmniej jedna osoba z zespołu zatrudniona była w innej szkole lub placówce,
 • członkiem mógł być też nauczyciel akademicki.
zespół 2-osobowy:
 • przewodniczący jest egzaminatorem danego przedmiotu wpisanym do ewidencji prowadzonej przez OKE,
 • nauczyciele są specjalistami z tego przedmiotu, z zakresu którego odbywa się egzamin,
 • co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub placówce niż ta, w której odbywa się egzamin,
 • w zespole nie może być nauczyciel, który w ostatnim roku uczył danego maturzystę,
 • członkiem może być też nauczyciel akademicki.
PRÓG ZDANIA EGZAMINU Z DANEGO PRZEDMIOTU
próg zaliczenia na poziomie 30% (zdał /nie zdał ) obowiązywał dla egzaminów z przedmiotów obowiązkowych zdawanych tylko na poziomie podstawowym próg zaliczenia na poziomie 30% (zdał /nie zdał ) obowiązuje dla egzaminów z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na zadeklarowanym poziomie (albo na poziomie podstawowym, albo na poziomie rozszerzonym)
WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO
warunkiem zdania egzaminu maturalnego było uzyskanie:
 • w części ustnej z każdego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 30% punktów na danym poziomie
 • w części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 30% punktów na poziomie podstawowym
 • Wyniki na poziomie rozszerzonym z przedmiotów obowiązkowych nie decydowały o zdaniu egzaminu, ale były wpisywane na świadectwie dojrzałości.
 • warunkiem zdania egzaminu maturalnego jest zdanie wszystkich egzaminów obowiązkowych (ustnych i pisemnych), czyli uzyskanie co najmniej 30% punktów na zadeklarowanym poziomie albo
 • niezdanie tylko jednego egzaminu obowiązkowego i uzyskanie średniej co najmniej 30% punktów ze wszystkich egzaminów obowiązkowych (ustnych i pisemnych na zadeklarowanym poziomie). Warunku tego nie stosuje się do osób, którym unieważniono jeden z egzaminów obowiązkowych oraz do osób, które nie przystąpiły do jednego z nich.
PRZELICZNIK
brak w roku 2007 maturzyści, którzy przystąpili do części pisemnej egzaminu na poziomie rozszerzonym, będą mieli na świadectwie dojrzałości oprócz wyniku z poziomu rozszerzonego (PR) wpisany wynik egzaminu na poziomie podstawowym (PP), ustalony według reguły przedstawionej w załączniku do rozporządzenia
POPRAWIANIE I PODWYŻSZANIE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO
 • zdający mógł podwyższać wynik egzaminu tylko w części pisemnej
 • ponownie przystępując do niezdanego egzaminu obowiązkowego mógł wybrać ten sam lub inny przedmiot obowiązkowy oraz ten sam lub inny temat z języka polskiego i ten sam lub inny poziom egzaminu ustnego z języka obcego
 • niezależnie od zdawanego poziomu egzaminu pisemnego z danego przedmiotu można było poprawiać albo poziom podstawowy, albo rozszerzony albo oba poziomy
 • zdający może podwyższać wynik egzaminu w części pisemnej i ustnej
 • zdający, ponownie przystępując do niezdanego egzaminu może wybrać ten sam lub inny przedmiot obowiązkowy (o ile nie otrzymał świadectwa) oraz ten sam lub inny temat z języka polskiego i ten sam lub inny poziom egzaminu ustnego z języka obcego
 • wynik egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego zdawanego poprzednio na poziomie podstawowym może być podwyższany na tym samym poziomie lub na poziomie rozszerzonym
 • wynik egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego zdawanego poprzednio na poziomie rozszerzonym może być podwyższany jedynie na poziomie rozszerzonym
 • wynik egzaminu ustnego z języka polskiego zdający może podwyższać, korzystając z tego samego lub nowego tematu wybranego z listy tematów
 • wyniki z przedmiotów zdanych w części pisemnej na poziomie podstawowym można podwyższać na poziomie podstawowym albo przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym
 • wyniki z przedmiotów zdanych w części pisemnej na poziomie rozszerzonym można podwyższać na poziomie rozszerzonym
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE DO WYBORU
w grupie przedmiotów obowiązkowych do wyboru - jeden przedmiot wybrany spośród następujących:
 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • wiedza o tańcu
 • w grupie przedmiotów obowiązkowych do wyboru -
 • te same przedmioty co w roku 2006 oraz od roku szkolnego 2008/2009 dodatkowo:
  - język łaciński i kultura antyczna
  - filozofia
  - informatyka
MATEMATYKA
do roku szkolnego 2007/2008 przedmiot obowiązkowy do wyboru lub dodatkowy od roku szkolnego 2008/2009 przedmiot obowiązkowy
PRZEDMIOTY - JĘZYKI OBCE I KLASYCZNE
można było zdawać egzamin z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego, szwedzkiego, portugalskiego, słowackiego (jako jeden z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych) oraz tylko jako przedmioty dodatkowe:
 • język grecki i kulturę antyczną
 • język łaciński i kulturę antyczną
 • język kaszubski
w roku szkolnym 2006/2007 po raz ostatni można zdawać egzamin z następujących języków obcych nowożytnych: słowackiego, szwedzkiego, portugalskiego
 • w roku szkolnym 2006/2007 po raz ostatni można zdawać egzamin z języka greckiego i kultury antycznej
 • od roku szkolnego 2008/2009 język łaciński i kultura antyczna jest w grupie przedmiotów obowiązkowych do wyboru
powrót | strona główna