Wstępny harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym – czerwiec 2007
Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała wstępny harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym, dla tych maturzystów, którzy zgodnie z § 97a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 199, poz. 2046, z późniejszymi zmianami)z powodów losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminu maturalnego w maju.

    Ogłoszenie wstępnego harmonogramu w styczniu 2007 roku wynika z zamiaru wykorzystania arkuszy egzaminacyjnych czerwcowej sesji egzaminu maturalnego do celów egzaminu wstępnego na wyższe uczelnie dla absolwentów z tzw. „starą maturą”.

    W podanym niżej harmonogramie w każdym dniu zaplanowano przeprowadzenie egzaminów z kilku przedmiotów. Przedmioty połączono w grupy zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami wyższych uczelni. Jednak w chwili obecnej trudno wykluczyć możliwość pojawienia się osoby zdającej egzaminy zaplanowane w tym samym terminie (dotyczy to np. historii muzyki i historii sztuki, informatyki i języków mniejszości). Po uwzględnieniu  informacji o takich przypadkach dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosi szczegółowy  harmonogram uwzględniający ostateczne terminy i miejsca przeprowadzenia egzaminu.

    Istotne jest jednak ogłoszenie, że planowany termin egzaminów w czerwcu to dni od 4. do 13. czerwca 2007 roku.

Wstępny harmonogram sesji czerwcowej egzaminu maturalnego 2007


 data  dzień
tygodnia
 przedmioty rano
(godz. 9.00 – oba poziomy) 
 przedmioty popołudniu
(godz. 14.00 – oba poziomy)
 4.czerwca Poniedziałek  język polski historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu
 5.czerwca   Wtorek wiedza o społeczeństwie historia
 6.czerwca Środa język angielski inne języki obce
 11.czerwca Poniedziałek matematyka fizyka
 12.czerwca Wtorek  biologia chemia
 13.czerwca środa  geografia informatyka, język łaciński, języki mniejszości
powrót | strona główna