Kalendarz roku szkolnego 2006/2007


Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2006 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2006 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:
- język polski
- drugi przedmiot

15 stycznia 2007 r.
16 stycznia 2007 r.
(podstawa prawna: § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z późn. zm.)

Ferie zimowe:

15 - 28 stycznia 2007 r.:
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

22 stycznia - 4 lutego 2007 r.:
Podlaskie.

29 stycznia - 11 lutego 2007 r.:
Dolnośląskie, Łódzkie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

12 - 25 lutego 2007 r.:
Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie, Warmińsko-Mazurskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna

5 - 10 kwietnia 2007 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
a) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
b) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. a
c) w pozostałych szkołach podstawowych
d) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. c

ustali dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 32 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
     - część humanistyczna
     - część matematyczno-przyrodnicza
b) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a:
     - część humanistyczna
     - część matematyczno-przyrodnicza
c) w pozostałych gimnazjach:
     - część humanistyczna
     - część matematyczno-przyrodnicza
d) dodatkowe terminy w gimnazjach
     wymienionych w lit. c:
     - część humanistyczna
     - część matematyczno-przyrodnicza

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzamin.
(podstawa prawna: § 32 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych:
   - w szkołach ponadpodstawowych:


   - w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 11):

5 stycznia 2007 r. (sesja zimowa)
27 kwietnia 2007 r. (sesja wiosenna)

5 stycznia 2007 r (sesja zimowa)
27 kwietnia 2007 r. (sesja wiosenna)
(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych
i pomaturalnych

12 stycznia 2007 r.
lub
15 czerwca 2007 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej:
- język polski
- drugi przedmiot
- język ojczysty - w szkołach lub oddziałach z ojczystym językiem nauczania mniejszości narodowej

 8 maja 2007 r.,
  9 maja 2007 r.,
10 maja 2007 r.
(podstawa prawna: § 8 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.).

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna
- część pisemna

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzamin.
(podstawa prawna: § 57 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)

Egzaminy z nauki zawodu i z przygotowania zawodowego

ustalają kuratorzy oświaty
(podstawa prawna: § 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
(sesja letnia)
- etap pisemny
- etap praktyczny

ustali dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 106 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych:
a) w szkołach podstawowych
    wymienionych w pkt 8a
b) w szkołach podstawowych
     wymienionych w pkt.8c
c) w gimnazjach wymienionych w pkt. 9a
d) w gimnazjach wymienionych w pkt. 9c
e) w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu dojrzałości:
     - w sesji zimowej
     - w sesji wiosennej
f) w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego w sesji wiosennej
g) w zasadniczych szkołach zawodowych, w których przeprowadzany jest etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
h) w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy

Dokładne terminy zostaną podane po ustaleniu przez dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej terminów sprawdzianów i egzaminów.
(podstawa prawna: § 6 ust. 2, 3 i 4
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


2 maja 2007 r. i 8 czerwca 2007 r.
(podstawa prawna: § 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy może być po odpracowaniu:

4 maja 2007 r.
(podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkołach z 6- dniowym tygodniem pracy jest:

2 maja 2007 r.
(podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2007 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2007 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

powrót | strona główna