Matura 2008 - zasady egzaminu


Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego

W roku 2008 termin zakończenia części ustnej egzaminu ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny.
zobacz: Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego,


Egzamin składa się z dwóch części:
  • ustnej - ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny,
  • pisemnej - ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej.


Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.


Deklaracje

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu
wstępną - w terminie do 30 września
ostateczną - w terminie do 7 lutego

W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
Do deklaracji zdający dołącza oświadczenie, o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.Warunki specjalne

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu są dostosowane do potrzeb absolwentów:
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, posiadających opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej,
  • posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
  • chorych lub niesprawnych czasowo, posiadających zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza,
  • niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Osoba, ubiegająca się o prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do jej indywidualnych potrzeb, musi złożyć wraz z deklaracja (nie później niż do 7 lutego) dyrektorowi szkoły wniosek o dostosowanie warunków i formy egzaminu.


Zwolnienia z egzmaminu

Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady.
Wykaz olimpiad przedmiotowych


Część ustną

Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, złożone z dwóch nauczycieli danego przedmiotu, z których jeden będący egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów danego przedmiotu pełni rolę przewodniczącego.

W skład zespołu przedmiotowego nie mogą wchodzić nauczyciele, którzy w ostatnim roku uczyli danego zdającego, a ponadto przynajmniej jeden z nich powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce.

Członkiem zespołu przedmiotowego może być także nauczyciel akademicki posiadający przygotowanie z zakresu danego przedmiotu.

Część pisemna

Część pisemną egzaminu maturalnego przeprowadzają zespoły nadzorujące przebieg egzaminu maturalnego w poszczególnych salach. Co najmniej jeden nauczyciel w zespole powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających.

Listę tematów z języka polskiego w części ustnej, a w przypadku szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej - także listę tematów z języka danej mniejszości lub grupy etnicznej - przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Listy te mogą uwzględniać tematy zaproponowane przez uczniów (słuchaczy)

Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisję egzaminacyjne.

Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu (przedmiotów) w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu części pisemnej egzaminu.

W części pisemnej zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych przygotowują, w porozumieniu z CKE, okręgowe komisje egzaminacyjne, a zestaw do przeprowadzenia egzaminu w danym roku ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są jednakowe w całej Polsce.

W części pisemnej egzaminu zdający mogą korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie dyrektora CKE zamieszczonym na stronie internetowej na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu.  Pobierz tablice i wzory z: matematyki, fizyki i chemii.


Wyniki egzaminu

Wyniki egzaminu ustnego i pisemnego wyrażone są w skali procentowej

Zdający zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu, niezależnie od zdawanego poziomu.

Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie uzyskają 30% punktów tylko z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy, mogą przystąpić do egzaminu "poprawkowego" z tego przedmiotu na tym samym poziomie, w okresie od sierpnia do września tego samego roku. Termin egzaminu ustala dyrektor CKE.

Termin dodatkowy

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zdający może zdawać egzamin w dodatkowym terminie ogłoszonym przez dyrektora CKE w pierwszym tygodniu czerwca.

Unieważnienie egzaminu

W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego w części ustnej lub części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu zdający otrzymuje wynik 0%

Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku:
  • stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu,
  • stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu,
  • stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej,
  • zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu (w tej sytuacji zdającemu nie odnotowuje się wyniku "0" na świadectwie dojrzałości).

Matura 2008


CZĘŚĆ USTNA

oceniana w szkole, obejmuje przedmioty :

 obowiązkowe:      

 dodatkowe:


 język polski - zdawany na  jednym poziomie określonym w standardach

 język obcy nowożytny zdawany na poziomie podstawowym albo rozszerzonym (absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybiorą jako obowiązkowy drugi język wykładowy - zdają go na jednym poziomie określonym w standardach)

 język mniejszości narodowej (dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) zdawany na jednym poziomie określonym w standardach

 język obcy nowożytny - inny niż wybrany jako obowiązkowy - zdawany na poziomie rozszerzonym

 język mniejszości etnicznej - zdawany na jednym poziomie określonym w standardach

 język regionalny -kaszubski - zdawany na jednym poziomie określonym w standardach                             

  CZĘŚĆ PISEMNA
oceniana przez egzaminatorów okręgowych komisji
egzaminacyjnych, obejmuje przedmioty:

  obowiązkowe
zdawane na poziomie
podstawowym
albo rozszerzonym:

  dodatkowe
zdawane na poziomie
rozszerzonym:

 język polski

 język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako obowiązkowy w części ustnej)

 jeden przedmiot wybrany spośród następujących:

- biologia
- chemia
- fizyka i astronomia
- geografia
- historia
- historia muzyki
- historia sztuki
- matematyka
- wiedza o społeczeństwie
- wiedza o tańcu

 język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości


 jeden, dwa lub trzy przedmioty wybrane spośród następujących (inne niż wybrane jako obowiązkowe):

- biologia
- chemia
- fizyka i astronomia
- geografia
- historia
- historia muzyki
- historia sztuki
- informatyka 
- język łaciński i kultura antyczna  
- język mniejszości etnicznej 
- język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako dodatkowy w części ustnej)
- język regionalny - kaszubski 
- matematyka
- wiedza o społeczeństwie
- wiedza o tańcu 

                            

  Język obcy nowożytny można zdawać z następujących języków:
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski


powrót | strona główna