Język polski
Wrocław - 2000
 1. Według W. Szekspira - "Świat jest teatrem, aktorami ludzie". A kto wyznacza im role: Bóg, fatum, człowiek, przypadek...? Przedstaw swoje poglądy na ten temat, odwołując się do wybranych utworów.
 2. Obrazy dzieciństwa w wybranych tekstach kultury. Czy zawsze "sielskie, anielskie"?
 3. Analiza i interpretacja porównawcza wierszy: "Rozmyślania na dworcu" Jonasza Kofty i "Odjazd" Juliana Przybosia lub analiza i interpretacja wiersza "Rozmyślania na dworcu" J. Kofty.
 4. Rozważania o wartościach (Józef Tischner Myślenie według wartości). Rozumienie czytanego tekstu i pisanie wypracowania. Temat składa się z dwóch części: rozumienie czytanego tekstu i pisanie wypracowania. Wybór tego tematu oznacza konieczność wykonania obu części. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 20 punktów (15 za część pierwszą, 5 za drugą).

  Rozumienie czytanego tekstu
  Odpowiadaj własnymi słowami, nie cytuj. Odpowiadaj zwięźle (krótkimi zdaniami, równoważnikami zdań, związkami wyrazów lub w punktach). Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszony. Jeśli udzielisz ich więcej, zostaną ocenione pierwsze. Wszystkie zadania odnoszą się do tekstu. Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w tekście.

  Pisanie wypracowania
  Dlaczego o wybranych bohaterach literackich powiedziałbyś: "ludzie wolni"? Rozwiń temat, uwzględniając rozumienie wolności z przeczytanego tekstu J. Tischnera.
Wrocław - 1999
 1. "Człowiek nie jest urodzony do spokoju". Doświadczenia których bohaterów potwierdzają Twoim zdaniem opinię Woltera?
 2. "Wiek XX będzie lepszy, o wiele lepszy od naszego, a ideały równości i braterstwa bez porównania dokładniej odzwierciedlają się" (Bolesław Prus o nadchodzącym stuleciu). Skomentuj słowa pisarza, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 3. Analiza i interpretacja porównawcza wierszy: Wespazjana Kochanowskiego "Psalm 4" i Zbigniewa Herberta "Modlitwa Pana Cogito".
 4. Składało się z odpowiedzi na pytania formułowane na podstawie konkretnego tekstu popularnonaukowego lub publicystycznego (w 1999 roku był to fragment traktatu Władysława Tatarkiewicza "O szczęściu").
Wrocław - 1998
 1. Trudne zwycięstwa, gorzkie klęski - drogi życiowe wybranych bohaterów literackich.
 2. Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich - ważnych dla Ciebie - wartości odnajdujesz w utworach literackich? (Na wybranych przykładach).
 3. Analiza i interpretacja porównawcza wierszy: Jarosława Marka Rymkiewicza "Poeta" i Jana Rybowicza "Prawdziwy poeta" lub analiza i interpretacja wiersza Jarosława Marka Rymkiewicza "Poeta".
 4. O potrzebie czytania książek (Umberto Eco "Dlaczego książki przedłużają nam życie"). Czytanie ze zrozumieniem i pisanie własnego tekstu.
Wrocław - 1997
 1. "Studiowanie literatury nie jest niczym innym jak studiowaniem ludzi". (George Sand). Jakiej wiedzy o człowieku dostarczyły Ci poznane utwory literackie?
 2. Nie kłamstwo, lecz prawda zabija nadzieję. Rozważ to stwierdzenie na przykładzie wybranych utworów literackich.
 3. Odwołując się do wybranych utworów, ustosunkuj się do następujących opinii:
  - streszczenie utworu wystarczy, aby go poznać;
  - tego, co zawiera utwór, nie może przekazać żadne streszczenie, żaden cytat.
 4. "Jarmark cudów" Wisławy Szymborskiej jako artystyczna propozycja postrzegania świata (analiza i interpretacja wiersza).
Wrocław - 1996
 1. "Celem życia ludzkiego jest szczęście, któż jednak z nas wie, jak je osiągnąć" (J.J. Rousseau) - bohaterowie literaccy w poszukiwaniu szczęścia.
 2. Cała literatura zbudowana jest na niekończącym się zmaganiu dobra ze złem w nas. Rozważ tę myśl, odwołując się do wybranych utworów.
 3. Niektóre teksty napisane wiele wieków temu są zdecydowanie nowoczesne. Czasami lepiej odpowiadają naszym oczekiwaniom niż utwory świeżej daty. Rozważ tę opinię, odwołując się do wybranych utworów.
 4. Analiza i interpretacja wiersza K. Kawafisa "Itaka".
inne tematy | strona główna