Język polski
Elbląg - 2000
Profil humanistyczny
 1. Co to znaczy: "żyć jak istota wolna?" (K. Starczewska). Zbuduj odpowiedź na jedno z najważniejszych pytań człowieka, odwołując się do wybranych dzieł literatury i filmu.
 2. "Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy." Zaprezentuj sposób i funkcję kreowania ojczyzny duszy w konkretnym dziele literackim lub filmowym.
 3. Anonimy, kukły, szare garnitury... To bohaterowie wielu utworów XX w. Na wybranych przykładach scharakteryzuj ich postawy i sposoby na życie. Przedstaw indywidualne i społeczne konsekwencje przyjęcia takich postaw i sposobów życia.
 4. Dokonaj analizy porównawczej wiersza A. Kamieńskiej "Matce księdza Jerzego Popiełuszki" i "Lamentu świętokrzyskiego". Teksty w załączeniu.
Inne profile LO i szkoły zawodowe
 1. "Człowiek pozbawiony korzeni kulturowych zatraci orientację we współczesności, łatwo wyrzeknie się trwałych wartości." (A. Kowalczyk) Odwołując się do znanych ci dzieł literatury i innych sztuk, uzasadnij prawdziwość tego sądu lub polemizuj z nim.
 2. "Młodość ma zakodowaną chęć odmiany, odrzucenia, ryzyka." (J. Jarocki). Co odrzuca młodość, a co proponuje w zamian? Uzasadnij swoją odpowiedź, wykorzystując wybrane utwory literatury i zjawiska kulturowe.
 3. "Wszędzie widzimy człowieka drobnym i wątłym, ale tam jest prawdziwie wielkim, gdzie usiłuje pokonać własną nieudolność." (M. Mochnacki) Zaprezentuj i oceń dwóch bohaterów literackich, którzy walcząc z własną słabością osiągnęli wielkość.
 4. Zanalizuj i zinterpretuj wiersz C. K. Norwida "Marionetki".
Elbląg - 97/98
 1. "Spośród przedmiotów ludzkiej wiedzy najciekawszym jest dla człowieka człowiek". Rozwiń myśl Aleksandra Świętochowskiego, wykorzystując wybrane utwory literackie.

 2. "Młodości! Orla twych lotów potęga..." (Adam Mickiewicz). Młodzi w literaturze XIX i XX wieku.

 3. Każdy człowiek kształtuje swoją hierarchię wartości. Rozważ wpływy literatury na Twój kodeks etyczny i postawę wobec rzeczywistości.

 4. Zinterpretuj wiersz Stanisława Barańczaka "Widokówka z tego świata" lub tekst Olgi Tokarczuk "Prawiek i inne czasy" (fragment "Czas Złego Człowieka").
inne tematy | strona główna