Tematy maturalne z biologii 2003

Lubelskie, 2003
 1. Pogoda i klimat w Polsce i Europie.
 2. Procesy demograficzne i urbanizacyjne na świecie.
 3. Rolnictwo i gospodarka leśna w Polsce.
 4. Produkcja energii i jej źródła.
 5. W Pienińskim Parku Narodowym.

  Należało wybrać trzy tematy.

Warmińsko-Mazurskie, 2003
 1. Omów na wybranych przykładach państw pozytywne i negatywne skutki procesów urbanizacji na świecie.
 2. Posługując się przykładami omów naturalne ograniczenia życia człowieka i jego działalności gospodarczej na świecie.
 3. Porównaj poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwiniętych gospodarczo i rozwijających się.
 4. Wykonaj zadania z zakresu geografii fizycznej i gospodarczej świata nt. "Zróżnicowanie klimatyczne i krajobrazowe świata".
 5. Wykonaj zadania z zakresu geografii gospodarczej Polski nt. "Przemysł Polski".

  Ocenę celującą można otrzymać za pełną odpowiedź na trzy zadania, w tym zadanie nr 3.

Świętokrzyskie, 2003
 1. Rzeki świata i ich znaczenie gospodarcze.
 2. Dysproporcje rozwojowe krajów świata.
 3. Współczesne procesy urbanizacyjne na świecie.
 4. Przestrzenne zróżnicowanie warunków naturalnych rozwoju rolnictwa w Polsce.
 5. Górnictwo i hutnictwo metali nieżelaznych w Polsce.

Zachodniopomorskie, 2003
 1. Zjawiska krasowe
 2. Procesy urbanizacyjne na świecie
 3. Lasy w Polsce
 4. Handel zagraniczny Polski
 5. Turystyka na świecie i w Polsce.

Mazowsze, 2003
 1. Planeta Ziemia. Konsekwencje kształtu i ruchów Ziemi.
 2. Dzieje Ziemi. Dzieje geologiczne Polski.
 3. Wody śródlądowe Polski, ich zasoby i wykorzystanie gospodarcze.
 4. Procesy industrializacji na świecie i w Polsce.
 5. Handel zagraniczny.

powrót | strona główna