Tematy maturalne z biologii 2003

Lubelskie, 2003
 1. Przedstaw ciągi powiązanych ze sobą procesów metabolicznych prowadzących od pobrania pokarmu do wytworzenia energii niezbędnej w funkcjonowaniu organizmów roślinnych i zwierzęcych.
 2. Przedstaw wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na funkcjonowanie różnych ekosystemów, z uwzględnieniem działalności człowieka.
 3. Wykaż, że w przyrodzie występuje zarówno jedność, jak też zróżnicowanie budowy oraz procesów fizjologicznych organizmów żywych.

  Wykonaj polecenia zawarte w 35. zadaniach umieszczonych w załączniku do tego tematu.
  Link do pełnego arkusza zadań
  Link do odpowiedzi w/g Kuratorium

Warmińsko-Mazurskie, 2003
 1. Porównaj rośliny nagonasienne z okrytonasiennymi, wykaż wyższość ewolucyjną okrytonasiennych.
 2. Opisz budowę, rodzaje i funkcje układu krążenia zwierząt i człowieka.
 3. Pobieranie, trawienie i wchłanianie pokarmów u heterotrofów. (zadania w załączeniu)

Podlaskie, 2003
 1. Udowodnij, że istotny krok w ewolucji roślin dokonał się z chwilą pojawienia się roślin nagonasiennych.
 2. Wpływ oddziaływań międzypopulacyjnych na zachowanie różnorodności biologicznej biocenozy.
 3. Oddycham - więc żyję. Przystosowania organizmów do sprawnej wymiany gazowej. Przeanalizuj dane źródłowe i wykonaj 36 zadań.

Świętokrzyskie, 2003
 1. Wyjaśnienie budowy i funkcjonowania organizmu wymaga znajomości materiału budulcowego i badania procesów zachodzących w organiźmie - rozwiń powyższą teorię na podstawie heterotrofów.
 2. Na wybranych przykładach z botaniki wykaż zmiany ewolucyjne w budowie roślin lądowych wyjaśniając zdanie: ..."to co zywe jest hierarchicznie ukształtowaną strukturą..."
 3. Pakiet 32 zadań nt. "Populacja, biocenoza, ekosystem jako złożone i wzajemnie zależne układy ekologiczne".

Łódzkie, 2003
 1. Opisz przemiany umożliwiające przejście roślin ze środowiska wodnego do lądowego.
 2. Scharakteryzuj przyczyny i skutki stałocieplności oraz wyjaśnij znaczenie tego procesu w życiu zwierząt.
 3. Mechanizmy i prawidłowości odczytu i dziedziczenia informacji genetycznej.

Mazowsze, 2003
 1. W jaki sposób zależności pomiędzy gatunkami w przyrodzie sprzyjają ich ewolucji.
 2. Organizacja materiału genetycznego i jego ekspresja - u prokariota i eukariota
 3. Zestaw zadań. Budowa, czynności i współdziałanie narządów organizmu człowieka

Śląskie, 2003
 1. Wykaż związek budowy z funkcją na wybranych przykładach komórek i tkanek roślinnych oraz zwierzęcych.
 2. Opisz współdziałanie układu pokarmowego, krwionośnego i wydalniczego zwierząt oraz przedstaw ich rolę w utrzymaniu homeostazy organizmu.
 3. Wzrost, rozwój, rozmnażanie organizmów żywych i dziedziczenie cech.

  Tematy pierwszy i drugi należy rozwinąć w formie wypracowania. Jeżeli wybierzesz temat trzeci, to znaczy, że podejmujesz się wykonania zawartych w nim zadań.
  Link do odpowiedzi w/g Kuratorium 1/2
  Link do odpowiedzi w/g Kuratorium 2/2

Zachodniopomorskie, 2003
 1. Przedstaw ewolucję i fizjologię układu wydalniczego u zwierząt i człowieka
 2. Omów fazy rozwoju osobniczego rośliny okrytonasiennej
 3. Dziedziczenie informacji genetycznej u organizmów (pakiet zadań)
  Link do pełnego arkusza zadań

powrót | strona główna